2018-036 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017/4 de Değişiklik Yapılması

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017/4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;   Çerezlik Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı artırılmıştır. Tebliğ kapsamında 12.06.00.91.00.11 ve 12.06.00.99.00.11 GTİP numaralı Çerezlik Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanmakta olan 1.500 ABD Doları/ton/brüt gözetim miktarı 2.500 ABD Doları/ton/brüt yükseltilmiştir.   İlgili Tebliğ…

Devamı

İTKİB duyuru

Sayın Yetkili/İlgili; Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde fasıl ve gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir. Ayrıca, ilgili tebliğin 4. maddesi “Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nuntam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu…

Devamı

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

“7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ“  26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip…

Devamı

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren hususlar aşağıdaki şekildedir:   1-            Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri…

Devamı

Dahilde İşleme Rejimi (2006-12) de Değişiklik Yapılması

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 02.05.2018 tarih ve 30349 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgi notu aşağıda sunulmuştur.     DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin söz konusu Tebliğ ile, özetle;   1- Belge…

Devamı

2018/31 – İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018/14

20.04.2018 tarih ve 30397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018/14” ile

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTİP ler altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

İlgili Tebliğ ekte sunulmuş olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

2018/30 – İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018/13

20.04.2018 tarih ve 30397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018/13” ile   Kore Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli 55.03.20.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)” in ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/11) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine…

Devamı

2018-029 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/21) de Değişiklik Yapılması

16.04.2018 tarih ve 30393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/21) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; Tebliğ kapsamında dampinge karşı vergiye tabi İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli menteşelerin GTİP u 83.02.10 şeklinde değiştirilmiş; Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç tutulmuştur. İlgili…

Devamı

2018-028 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018/5

16.04.2018 tarih ve 30393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018/5” ile; 69.07 pozisyonunda yer alan seramikten döşeme, kaplama karoları, kaldırım taşları, seramikten mozaik küpler vb. ile 69.10 pozisyonunda yer alan musluk taşları, lavabo, küvet vb. eşyanın ithalatı gözetim uygulamasına tabi tutulmuş; konu ile ilgili 2013/8 sayılı Gözetim Tebliği yürürlükten kaldırılıştır. İlgili…

Devamı